Developed by JoomVision.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: ทดสอบ RealPin - วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 22:27 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: มหาวิทยาลัยราชธานี - วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: การศึกษาปฐมวัยในแนววอลดอร์ฟ - วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก - วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน11
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้53
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน121
mod_vvisit_counterเดือนนี้91
mod_vvisit_counterเดือนก่อน459
mod_vvisit_counterทั้งหมด88778

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 107.21.171.233
 , 
Today: ต.ค. 05, 2015
  • รับสมัครนักศึกษา

  • หลักสูตร

  • คณาจารย์

  • ขั้นตอนการสมัคร

.......สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของทุกปี รับผู้จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือ สำเนาใบรับรอง (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก และผู้สอนใช้เป็นแนวทาง ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สร้างเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เติบโตมีพัฒนาการ ทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพต่อไป ผู้เรียนจะได้แนวทางในการอบรมเลี้ยงดู และจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์ ให้แก่เด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปฐมวัยศึกษา สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ที่แวดล้อมเด็กและบรรลุผลตามจุดหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตร ล้วนเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน มีกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย และได้รับการอบรม ต่อยอดด้านการสอน รวมถึงการทำวิจัยทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1. สมัครด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสาร และยื่นแบบใบสมัครได้ที่สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ทำการดาวน์โหลดเอกสารการสมัครทีเว็บไซต์ www.rtu.ac.th กรอกเอกสาร ชำระค่าสมัคร และส่งสำเนาใบจ่ายพร้อมเอกสารสมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rtu.ac.th คลิกเมนูสมัครเรียนออนไลน์ กรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์เอกสาร และให้นำเอกสารต้นฉบับมาในวันสอบ หรือวันลงทะเบียน

Developed by JoomVision.com

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเอกเลือก

PDFพิมพ์อีเมล

หมวดวิชาเอกเลือก

522 313 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

(Children Life Skills and Life Quality Enhancement)

การสร้างสังคมการเรียนรู้แบบเครือข่ายเชื่อมโยงสถานศึกษากับแหล่งวิทยาการ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทการประสานงานระหว่างครอบครัวกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก การออกแบบโครงงาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับทักษะชีวิต

522 314 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย 3(3-0-6)

(Education for Young Children with Special Needs)

คำจำกัดความ และวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประเภทและลักษณะของเด็ก ผลของความบกพร่องต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กวัย 0 ถึง 8 ปี การคัดกรองและการประเมินความต้องการจำเป็น การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รูปแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ในโรงเรียน บทบาทของพ่อแม่ ครู และบุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

522 315 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) (Education for Parents of Young Children)

ทฤษฎี ครอบครัว สภาพ ปัญหา ความต้องการ โครงสร้าง และบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครองในการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครอง ทักษะการพูด การเขียน และการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี การออกแบบโครงการและการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

522 316 การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

(Enhancement of Emotional and Social Development of Young Children)

ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมให้แก่เด็กปฐมวัย หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมแก่เด็กปฐมวัย

522 317 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

(Nutrition for Young Children)

ศึกษาความรู้ทางโภชนาการ ความสำคัญของอาหารที่มีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก การขาดสารอาหาร การเตรียมและการสงวนคุณค่าทางอาหาร การกำหนดรายการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับครอบครัว และสำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทต่างๆ ตามหลักสุขอนามัย

522 318 การบริบาลทารกและเด็กก่อนวัยเรียน 3(3-0-6)

(Nursing Care for Infants and Preschool Children)

หลักการบริบาล การส่งเสริมการพัฒนาการ การเจริญเติบโตของทารกและเด็กก่อนวัยเรียน การฝึกสุขนิสัย การป้องกันอันตรายและความเจ็บป่วย การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวและสังคม

522 319 การอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

(Maternal and Child Health)

หลักและวิธีการให้บริการอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย การพัฒนาการของเด็ก การให้ภูมิคุ้มกันโรค การให้นมแม่ การให้บริการวางแผนครอบครัว

522 320 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

(Child Care)

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 6 ขวบ ทั้งเด็กปกติและ เด็กพิเศษ การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การศึกษารูปแบบและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เด็กวัยทารก เด็กวัยก่อนวัยเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดทำโครงการเพื่อเด็กปฐมวัย การจัด ศูนย์ และแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

522 321 การพยาบาลฉุกเฉิน 3(3-0-6)

(Emergency Nursing)

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเกิดอุบัติภัยหมู่การก่อการร้ายและสาธารณภัย การเกิดการบาดเจ็บ การจัดระบบการรักษาพยาบาล การประเมินและคัดกรองการบำบัดรักษา ณ ที่เกิดเหตุ การขนส่ง การบำบัดระหว่างการนำส่ง การกู้ชีวิต การบำบัดอาการและการตอบสนองของร่างกายต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉินและการบาดเจ็บรุนแรง การป้องกันควบคุมการเกิดการบาดเจ็บและการถูกกระทำรุนแรงในเด็กปฐมวัย

522 322 จิตวิทยาครอบครัวและชีวิต 3(3-0-6)

(Family Psychology and Life)

พฤติกรรมในครอบครัว พัฒนาการของครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว อิทธิพลของค่านิยม ความเชื่อและปรัชญาต่อพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว

522 325 จิตวิทยาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

(Psychology of Learning Activities for Early Childhood)

ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมให้แก่เด็กปฐมวัย หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมแก่เด็กปฐมวัย

522 326 สุขภาพจิต 3(3-0-6)

(Mental Health)

การปรับตัวและสุขภาวะ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติทางจิต และการบำบัดรักษาความเครียดและการเผชิญความเครียด งานตามขั้นพัฒนาและวิกฤติที่คาดคะเนได้ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ การปรับตัวทั้งในครอบครัว ชีวิตสมรส สถาบันการศึกษาและที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

522 327 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

(Innovation and Puppets for young Children)

ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานสำหรับเด็ก ประวัตินักแต่งนิทานสำคัญของโลก เทคนิคการเล่านิทาน ความหมาย ความสำคัญของหุ่น ประวัติความเป็นมาของหุ่น ประเภทของหุ่นและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างหุ่นจากวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น หุ่นมือ หุ่นถุงกระดาษ ฯลฯ การสร้างโรงหุ่นประเภทต่าง ๆ การเขียนบทเชิดหุ่น และการพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่น

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com